Vishnu Mantra

HAANTAAKAARAM
BHUJAGASHAYANAM
PADMANAABHAM SURESHAM

VISHWAADHAARAM
GAGANASADRASHAM
MEGHAVARNAM SHUBHAANGAM

LAKSHMIKAANTAM KAMALANAYANAM
YOGIBHIRDHYAANAGAMYAM

VANDE VISHNUM
BHAVABHAYAHARAM
SARVALOKAIKANAATHAM