Varinda Mantra

Sri Tulasi Pranama

vrindayai tulasi-devyai
priyayai kesavasya ca
krsna-bhakti-prade devi
satyavatyai namo namah

Sri Tulasi Pradaksina Mantra

yani kani ca papani
brahma-hatyadikani ca
tani tani pranasyanti
pradaksinah pade pade