Surya Names

Adideva

 

 Diptanshu

 

 Prabhakara

 

 Surya

 Aditisuta

 Dwadasatman

 Prajadhyaksha

 Swarga-dwara

 Aindhna

 Dwapara

 Prajadwara

 Tamounda

 Aja

 Gabhastimat

 Prandharana

 Teja

 Alolupa

 Indra

 Prasantatman

 Tejasampati

 Ananta

 Jatharagni

 Prithibi

 Treta

 Angaraka

 Jaya

 Purusha

 Tripistapa

 Ansu

 Jimuta

 Pusha

 Twastri

 Apa

 Jivana

 Ravi

 Vaidyutagni

 Aravindaksha

 Kala

 Rudra

 Vaisravana

 Arihan

 Kala

 Sagara

 Vanhi

 Arka

 Kalachakra

 Samvartaka

 Varada

 Aryaman

 Kaladhyaksha

 Samvatsara-kara

 Varuna

 Aswattha

 Kali

 Sanaichara

 Vayu

 Bhaga

 Kamada

 Sanatana

 Veda-karttri

 Bhanu

 Kapila

 Sarvadi

 Vedanga

 Bhutadi

 Kastha

 Sarvatomukha

 Vedavahana

 Bhutapati

 Kha

 Saswata

 Visala

 Bhutasraya

 Krita

 Sauri

 Vishnu

 Bibhavasu

 Kshapa

 Savitri

 Viswakarma

 Brahma

 Maitreya.

 Sighraga

 Viswatman

 Budha

 Manas

 Skanda

 Viswatomukha

 Characharatman

 Matri

 Soma

 Vivaswat

 Dehakarti

 Mokshadwara

 Srastri

 Vrihaspati

 Dhanwantari

 Mrityu

 Suchi

 Vyaktavyakta

 Dharmadhwaja

 Muhurtta

 Sukhsmatman

 Yama

 Dhatri

 Pitamaha

 Sukra

 Kshana

 Dhumaketu

 Pitri

 Suparna

 Yogin