Surya Aarti

Om Jai-Kashyap Nandan,Om Prabhu jai Aditi nandan,
Tribhuvan-timin nikandan bhakt-hriday-chandan.
Om Jai-Kashyap Nandan...

Sapt-ashvarath raajit ek chakradhar,
Dukhahar-sukhkar, maanas-mal-haar.
Om Jai-Kashyap Nandan...

Sur-muni-bhoosur-vandin, vimal vibhavashaal,
Agh-dal-dalan divaakar divya kiran maal.
Om Jai-Kashyap Nandan...

Sakal-sukarma-prasavitaa savita shubhkaar,
Vishva-vilochan mochan bhav bandhan bhaar.
Om Jai-Kashyap Nandan...

Kamal-samooh vikasak nashak tray tapa,
Sevat sahaj harat ati manasij santapa.
Om Jai-Kashyap Nandan...

Netra-vyadhi-har suravar bhu peeda haar,
Vrishti-vimochan santat parahit-vratadhar.
Om Jai-Kashyap Nandan...

Suryadev karunakar ab karuna kije,
Har agyan-moh sab sattvagyan dijai.
Om Jai-Kashyap Nandan...