Shiva Aarti

Om jai Shiv Omkara, Om jai Shiv Omkara|
Bhramha, Vishnu, Sdashiva, adaghi dhara|| Om Jai...

Ekanana, chaturanna, panchana raje|
hansanan, gharurasna, vrishvahan saje|| Om Jai...

Do bhuj char chatur bhuj, das bhuj ati sohe|
teeno rupa nirakhta, trivuban jaan mohe|| Om Jai...

Akshamala vana-mala, rudra-mala dhari|
chandan mirga maad sohe, bhole shubh kari|| Om Jai...

Shwetambar, pitambar, bhagambar ange|
sankadik, bhramhadik, bhootadik sanghee| Om jai...

Kar Men Madhya Kamandalu Chakra Trishool dharta|
Jagkarta Dukha harta, Jag Palankarta|| Om Jai...

Brahma, Vishnu, Sadashiv, Janat Aviveka|
Pranvakshar Ke Madhye, Yah Tinon Eka|| Om Jai...

Trigun Swamiji Ki Aarti Jo Koi Nar Gave|
Kahat Shivanand Swami, Manvanchhit Phal Pave|| Om Jai...