Shani Asthak

Kono anthako roudhra yamo adha babru,
Krishna sani pingala manda souri,
Nithyam smrutho yo harathe cha peedaam,
Thasmai nama Ravinandanaya., 1

 

Surasura kimpurushoragendra,
Gandahrawa vidhyadhara pannagascha,
Peedyanthi sarve vishamasthithena,
Thasmai nama Ravinandanaya., 2

 

Nara narendra pasavo mrugendra,
Vanyascha ye keeta pathanga brunga,
Peedynthi sarve vishama sthithena,
Thasmai nama Ravinandanaya., 3

 

Desascha durgani vanani yathra,
Senanivesaa pura pattanani,
Peedynthi sarve vishama sthithena,
Thasmai nama Ravinandanaya., 4

 

Thilair yavair masha gudanna dhanai,
Lohena neelambara dhanatho va,
Preenathi manthrair nija vasare cha,
Thasmai nama Ravinandanaya., 5

 

Prayagakoole Yamunathate cha,
Saraswathi punya jale guhayam,
Yo yoginaam dhyana gathopi sookshma,
Thasmai nama Ravinandanaya., 6

 

Anyapradhesath swagruham pravishta,
Thadeeyavare sa nara sukhee syath,
Gruhath gatho yo na puna prayathi,
Thasmai nama Ravinandanaya., 7

 

Srushta swayam bhoor bhuvana thrayasya,
Thratha Hareeso harathe pinaki,
Ekasthridha rug yaju sama moorthi,
Thasmai nama Ravinandanaya., 8

 

Sanyashtakam ya prayatha prabhathe,
Nithyam suputhrai pasu bandhavaischa,
Padeth thu soukhyam bhuvi bhoga yuktha,
Prapnothi nirvana padam thadanthe., 9

 

Konastha pingalo bhabru, krishno roudhro anthako yama,
Souri sanaischaro, manda, pippaladhena samsthutha., 10

 

Ethani dasa naamani prathar uthaa ya padeth,
Sanaischara krutha peeda na kadachit bhavishyathi., 11