Maa Saraswati Stroatam

Yaa Kunde[a-I]ndu-Tussaara-Haara-Dhavalaa Yaa Shubhra-Vastra-[A]avrtaa
Yaa Viinnaa-Vara-Danndda-Mannddita-Karaa Yaa Shveta-Padma-[A]asanaa |
Yaa Brahma-Acyuta-Shankara-Prabhrtibhir-Devaih Sadaa Puujitaa
Saa Maam Paatu Sarasvati Bhagavatii Nihshessa-Jaaddya-Apahaa ||1||

Dorbhir-Yuktaa Caturbhih Sphattika-Manni-Nibhair-Akssamaalaan-Dadhaanaa
Hastenai-[E]kena Padmam Sitam-Api Ca Shukam Pustakam Ca-Aperanna |
Bhaasaa Kunde[a-I]ndu-Shangkha-Sphattika-Manni-Nibhaa Bhaasamaana-Asamaanaa
Saa Me Vaag-Devate-Yam Nivasatu Vadane Sarvadaa Suprasannaa ||2||

Sura-Asura-Sevita-Paada-Pangkajaa
Kare Viraajat-Kamaniiya-Pustakaa |
Virin.ci-Patnii Kamala-[A]asana-Sthitaa
Sarasvatii Nrtyatu Vaaci Me Sadaa ||3||

Sarasvatii Sarasija-Kesara-Prabhaa
Tapasvinii Sita-Kamala-[A]asana-Priyaa |
Ghana-Stanii Kamala-Vilolalocanaa
Manasvinii Bhavatu Vara-Prasaadinii ||4||

Sarasvati Namastubhyam Varade Kaama-Ruupinni |
Vidya[a-A]arambham Karissyaami Siddhir-Bhavatu Me Sadaa ||5||

Sarasvati Namastubhyam Sarva-Devi Namo Namah |
Shaanta-Ruupe Shashi-Dhare Sarva-Yoge Namo Namah ||6||

Nitya-[A]anande Nira-[A]adhaare Nisskalaayai Namo Namah |
Vidyaa-Dhare Vishaala-Akssi Shuuddha-Jnyaane Namo Namah ||7||

Shuddha-Sphattika-Ruupaayai Suukssma-Ruupe Namo Namah |
Shabdabrahmi Catur-Haste Sarva-Siddhyai Namo Namah ||8||

Mukta-Alangkrta-Sarva-Anggyai Muula-[A]adhaare Namo Namah |
Muula-Mantra-Svaruupaayai Muula-Shaktyai Namo Namah ||9||

Mano Manni-Mahaa-Yoge Vaag-Iishvari Namo Namah |
Vaagbhyai Varada-Hastaayai Varadaayai Namo Namah ||10||

Vedaayai Veda-Ruupaayai Vedaantaayai Namo Namah |
Gunna-Dossa-Vivarjinyai Gunna-Diiptyai Namo Namah ||11||

Sarva-Jnyaane Sada-[A]anande Sarva-Ruupe Namo Namah |
Sampannaayai Kumaaryai Ca Sarvajnye Namo Namah ||12||

Yogaan-Aarya Umaadevyai Yoga-[A]anande Namo Namah |
Divya-Jnyaana Tri-Netraayai Divya-Muurtyai Namo Namah ||13||
 

Ardha-Candra-Jattaa-Dhaari Candra-Bimbe Namo Namah |
Candra-[A]aditya-Jattaa-Dhaari Candra-Bimbe Namo Namah ||14||

Annu-Ruupe Mahaa-Ruupe Vishva-Ruupe Namo Namah |
Annima-[A]ady-Asstta-Siddhyaayai Aanandaayai Namo Namah ||15||

Jnyaana-Vijnyaana-Ruupaayai Jnyaana-Muurte Namo Namah |
Naanaa-Shaastra-Svaruupaayai Naanaa-Ruupe Namo Namah ||16||

Padmadaa Padma-Vamshaa Ca Padma-Ruupe Namo Namah |
Paramesstthyai Paraa-Muurtyai Namaste Paapa-Naashini ||17||

Mahaa-Devyai Mahaakaalyai Mahaalakssmyai Namo Namah |
Brahma-Vissnnu-Shivaayai Ca Brahman-Aaryai Namo Namah ||18||

Kamala-[A]akara-Pusspaa Ca Kaama-Ruupe Namo Namah |
Kapaali Karma-Diiptaayai Karma-Daayai Namo Namah ||19||

Saayam Praatah Patthen-Nityam Ssann-Maasaat Siddhir-Ucyate |
Cora-Vyaaghra-Bhayam Naasti Patthataam Shrnnvataam-Api ||20||

Ittham Sarasvatii-Stotram Agastya-Muni-Vaacakam |
Sarva-Siddhi-Karam Nrrnnaam Sarva-Paapa-Prannaashannam ||21||