Maa Saraswati Ashtak

Amba, thwadeya pada pankaja pamsu lesa,
Sambanda banduratharaa rasana thwadheeyam,
Sambhayudhadhipadamapya amruthathi ramyam,
Nimbhayathe kimutha bhouma padani thasya.

Matha, sthwadheya karunamrutha poorna drushti,
Pathakwachidwidhi vasan manuje na cheth syath,
Kaa thasya ghora api dhabhyavaaharanidhra,
Bheethyadhikeshu sama bhavamupeyivalsu.

Vani rema giri suthethi cha roopa bhedai,
Kshoni jusham vividha mangala maadha dhasi,
Naneeyaseem thava vibhuthimaho vivekthum,
Ksheenibhavathyakruthakopi vacha prapancha? 

Sarvagnatha giri sutha kamithir vipaksha,
Garvachidhakusalathadivishad guroscha,
Charvaartha sabdha ghatana patutha kaveenaam,
Sarvam thwadheeya karunaa kanika vivartha. 

Mooka kavirjada iha prathi bhavadhagryo,
Bheekunda durbhalamadhir dharani vijhetha,
Nishkinchano nidhipadhir bhavathi thwadheeya,
Mekam kadakshamavalambhya jagathsavithree.

Varnathmike, hima sudhakara sankha kunda,
Varnabhi rama thanu vallari viswa vandhye,
Karnatha deergha karunardhra kadaksha pathai,
Poorna akhilarthamima masu vidathsva devi.

Kalam kiyanthamayi they chararavindha,
Malambhya hantha vilapami vilolachetha,
Balam kurushwa krutha kruthyamimam Shubhiaka,
Moolam nidhaya karuardhra mapangamasmin.

Ananda hethu mayi they karunaam vihaya,
Noonam na kinchidakhilesi vilokayami,
Dhoonam dayarhamagathim karunamruthadrai,
Renam shishum shishirayashu kadakshapathai.

Imam padedhya prayathasthavodhgha,
Mananya chetha jagatham jananya,
Sa vidhwadharadhitha pada peete,
Labhetha sarvam pursharthasartham.